ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

Food Innovation and Packaging Center

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ จะเน้นการให้บริการด้านนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายทุกหน่วยงาน ให้ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน

เข้าสู่เว็บไซต์

การให้บริการของศูนย์ฯ

การให้บริการของศูนย์ฯ
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บริการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development and Packaging Design) บริการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริการเพิ่มมูลค่าธุรกิจในด้านของการส่งเสริม สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  2. การให้บริการทดสอบ (Testing Service) บริการทดสอบ บริการตรวจสอบ และบริการห้องปฏิบัติการ 
  3. การจัดทำนโยบายด้านนวัตกรรมอาหาร และการวิจัยพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Food Innovation Policy and Research and Development Support to Thailand’s Country Strategy) การจัดทำนโยบายด้านนวัตกรรมอาหาร และการสร้างงานวิจัย และพัฒนาด้านอาหารเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของพื้นที่และของประเทศ 
  4. การร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม (FoodCollaborative Research and Business Development) การทำโครงการวิจัยร่วมตามโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าไปร่วมในการวิจัย และพัฒนา รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง