กองกลาง

General Division

เป็นศูนย์กลางงานด้านสารบรรณ สนับสนุนงานผู้บริหาร และงานประสานงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้อง รวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

นัดหมายผู้บริหาร

นัดหมายกับผู้บริหารผ่านงานเลขานุการผู้บริหาร

งานสารบรรณมหาวิทยาลัย

รับ-ส่งเอกสาร และดำเนินการเรื่องเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด

จองห้องประชุมออนไลน์

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์

ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์ ออกเลขที่หนังสือประจำวันด้วยตนเอง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จัดการการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก

รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอก

ดำเนินการเรื่องเอกสารจากหน่วยงานนอกที่ติดต่อมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง