กองกลาง

General Division

เป็นศูนย์กลางงานด้านสารบรรณ สนับสนุนงานผู้บริหาร และงานประสานงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้อง รวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางในดำเนินงานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมงานด้านเอกสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดประชุม พิธีการ และสนับสนุนงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1