รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัด กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

5 กุมภาพันธ์ 2562

กองกลาง

   ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เลขที่ตำแหน่ง E010228 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,570 บาท สังกัด กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ก. คุณสมบัติทั่วไป

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
4. เพศชาย หรือ เพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้ชุดโปรแกรมทางด้าน Microsoft Office และนำมาประยุกต์กับการใช้งานได้
3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีจิตบริการที่ดี และมีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://general.oop.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง e-Mail: gen-div@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)


ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบประกาศนียบัตรต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. เอกสารทะเบียนบ้านต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ


ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดูที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th


จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

1. สอบข้อเขียน (200 คะแนน) วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สถานที่สอบจะแจ้งในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
1) วิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (100 คะแนน)
2) วิชาความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุม (50 คะแนน)
3) วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (50 คะแนน)
2. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สถานที่สอบจะแจ้งในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องไปทดสอบการวัดทัศนคติ (Attitude Test)
ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบ คนละ 170 บาท
3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกในการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบข้อเขียนในทุกวิชาร้อยละ 60 ขึ้นไป และไม่นำคะแนนสอบข้อเขียนมารวมในการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสิน
ผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด


ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th

ไฟล์แนบ