รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

7 กุมภาพันธ์ 2562

กองกลาง

ด้วยกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010245 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ก. คุณสมบัติทั่วไป

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อน
กำหนด
5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้ชุดโปรแกรมทางด้าน Microsoft Office และนำมาประยุกต์กับการใช้งานได้
2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีจิตบริการที่ดี และมีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://general.oop.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง e-Mail: gen-div@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)


ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบประกาศนียบัตรต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
3. เอกสารทะเบียนบ้านต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดูที่เว็บไซต์ http://general.oop.cmu.ac.th


จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน (200 คะแนน) วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 สถานที่สอบจะแจ้งในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
1) วิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (100 คะแนน)
2) วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (100 คะแนน)
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ต้องเป็นผู้ที่คะแนนสอบข้อเขียนในทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)
3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกในการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบข้อเขียนในทุกวิชาร้อยละ 60 ขึ้นไป และไม่นำคะแนนสอบข้อเขียนมารวมในการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสิน
ผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด


ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://general.oop.cmu.ac.th

ข้อมูลโดย : http://general.oop.cmu.ac.th/s4010245/
ไฟล์แนบ