สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

"การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียและนำพาล้านนาสู่ระดับโลก"

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. กรด เหล็กสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
053-942556
krot.lek@cmu.ac.th