สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

“ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต” ยกระดับจาก Local สู่ Global พร้อมก้าวไปสู่ “World Class Lanna” ศูนย์กลางการอ้างอิงด้านล้านนาและศูนย์กลางการเรียนรู้ (Lanna Study Center) สร้างหลักสูตร International Short Training (Non - Degree Program) และหลักสูตรสำหรับคนในพื้นที่ เป็นแหล่งทุน เชื่อมโยง สนับสนุนการทำงานล้านนา ปราชญ์ นักวิจัย องค์กรภายนอก หน่วยงานชุมชน รื้อฟื้นภูมิปัญญา สนับสนุน Lanna Art Innovative Product

เข้าสู่เว็บไซต์
งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้เริ่มขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ.2519 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ภายใน คณะสังคมศาสตร์ ใช้ชื่อว่า "ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์" ด้รับอนุมัติให้บรรจุ " โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม " เป็นโครงการใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) ต่อมา ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยยกฐานะโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม ขึ้นเป็น "สถาบันวิจัยสังคม" ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2524“ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต”
ยกระดับจาก Local สู่ Global พร้อมก้าวไปสู่ “World Class Lanna”
ศูนย์กลางการอ้างอิงด้านล้านนาและศูนย์กลางการเรียนรู้ (Lanna Study Center)
สร้างหลักสูตร International Short Training (Non - Degree Program) และหลักสูตรสำหรับคนในพื้นที่
เป็นแหล่งทุน เชื่อมโยง สนับสนุนการทำงานล้านนา ปราชญ์ นักวิจัย องค์กรภายนอก หน่วยงานชุมชน
รื้อฟื้นภูมิปัญญา สนับสนุน Lanna Art Innovative Product