กองกฎหมาย

Legal Affairs Division

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่เว็บไซต์

กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รวมถึงการจัดทำ ปรับปรุงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ”


พันธกิจ

๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ดำเนินงานด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

โครงสร้างการบริหารงานงานกฎหมาย ๑ - ๔

๑.งานวินัยอย่างร้ายแรง

๒.งานวินัยไม่ร้ายแรง

๓.งานจริยธรรม

๔.งานสืบสวนหาข้อเท็จจริง

๕.งานสั่งพักงาน สั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งเลิกจ้าง ฯลฯ

๖.งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

๗.งานรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ย

๘.งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๙.งานร่างหรือตรวจสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

๑๐.งานร่างหรือตรวจข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

๑๑.งานตรวจลงนามและบริหาร สัญญาต่าง ๆ

๑๒.งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีทรัพย์สินทางปัญญา

๑๓.งานให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ๑๔.งานพิเศษอื่น ๆ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการ ,คณะทำงานต่าง ๆ ,งานช่วยเหลือข้าราชการ/พนักงานที่ถูกฟ้องคดี ,งานแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ,งานวิทยากรบรรยายการสัมมนา ฝึกอบรม

 ๑๕.(เพิ่มเติมงานกฎหมาย ๔ คณะแพทยศาสตร์) ปฏิบัติภารกิจด้านกฎหมายของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งภารกิจอื่นที่คณะแพทยศาสตร์มอบหมาย 

งานธุรการ

                สนับสนุนในภารกิจหลักของกองกฎหมาย ทั้งงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ(สารบรรณกลาง) ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร สืบค้นข้อมูล/คดีความย้อนหลัง งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อประสานงาน งานบริการต่าง ๆ ทั้งการดูแล จัดหา และจัดเตรียมเอกสารประชุม ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานของนิติกร เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1