กองกฎหมาย

Legal Affairs Division

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่เว็บไซต์

กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รวมถึงการจัดทำ ปรับปรุงและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

“ E-CMU ”
- E-Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
- C-Community Engagement เชิดชูรับใช้สังคม
- M-Morality นิยมในหลักธรรม
- U-Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

ภารกิจ

๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ดำเนินงานด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

โครงสร้างการบริหารงานงานวินัยและจริยธรรม

                สืบสวนหาข้อเท็จจริง งานวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง งานจริยธรรม งานสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน งานสั่งให้พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรณี ประพฤติตนไม่เหมาะสม มีมลทินมัวหมอง หรือหย่อนสมรรถภาพ งานส่งเสริมการรักษาวินัยและการให้คำปรึกษา งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมายเป็นพิเศษ


งานนิติการ

                งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่างและเสนอการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ตรวจสอบ ร่างข้อตกลงและสัญญา จัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบภาระผูกพัน และเรียกเงินตามข้อตกลงหรือสัญญา งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลายและคดีทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการปฏิบัติและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมายเป็นพิเศษ


งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

                เป็นหลักประกันในการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือคำสั่งทางปกครอง และร้องทุกข์กรณีเกิดความคับข้องใจจากการกระทำหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา


งานธุรการ

                สนับสนุนในภารกิจหลักของกองกฎหมาย ทั้งงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ(สารบรรณกลาง) ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร สืบค้นข้อมูล/คดีความย้อนหลัง งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อประสานงาน งานบริการต่าง ๆ ทั้งการดูแล จัดหา และจัดเตรียมเอกสารประชุม ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานของนิติกร เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1