สำนักงานมหาวิทยาลัย

Office of the University

สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เข้าสู่เว็บไซต์

บริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ https://hr.oop.cmu.ac.th/van_reservations/index.php