ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Quality Development Center

ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เข้าสู่เว็บไซต์

การให้บริการของศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร


1. Training : ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร  สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

2. Sharing : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สัมมนานำเสนอ แนวปฏิบัติที่ดี จากส่วนงานที่มีคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. Mentoring : ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาส่วนงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยทีม Mentor

4. Assessment : ตรวจประเมินองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร และการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.oqdc.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-3697 โทรสาร: 0-5394-3699
E-mail : oqdcenter@gmail.com, oqdcenter@cmu.ac.th