ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Quality Development Center

ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เข้าสู่เว็บไซต์
          สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้แนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาเป็นกรอบแนวคิด/ เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพในองค์รวม ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน เพื่อปรับปรุงความสามารถ ในการบริหารจัดการทุกเรื่องในองค์กร ที่จะส่งผลให้เกิด การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ไปสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงานต่างๆ

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์ และกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้

          1) ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นเครื่องมือในการจัดการการดำเนินการขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

          2) ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กร

          3) ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1