สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University,

CMU Lanna Traditional House Museum aims to be a national leading learning resource center of Lanna way of life and culture.

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในภาคเหนือ

พันธกิจ


1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และสร้างรากฐานสู่ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์
2. บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

ค่านิยม


Creativity คิดอย่างสร้างสรรค์ : ปฏิบัติงานด้วยความคิดในมุมมองแห่งความสร้างสรรค์ สุนทรียะแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของท้องถิ่นและชาติ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
Passion รักอย่างลึกซึ้ง : ความรักและคิดจะทำงานที่ตนทำให้ดีลึกซึ้ง มีความสุขกับงานที่ตนทำและรับผิดชอบ ตอบสนองในการบริการผู้อื่นและผู้ร่วมงาน
Affection อยู่อย่างชื่นชอบ : ปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองด้วยความยินดี ชื่นชอบ สมานสามัคคี ปกป้องและรักองค์กร
Classic ดำรงตนอย่างเป็นแบบฉบับ : การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ให้สมกับเป็นต้นแบบที่ดีของการดำรงตน โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา 8 หลัง เรือนเครื่องผูก 1 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง ดังนี้


เรือนโบราณล้านนา จำนวน 9 หลัง ประกอบด้วย

1. เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว)
2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
6. เรือนพื้นถิ่นล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
7. เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง
8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
9. เรือนเครื่องผูก

ยุ้งข้าวล้านนา (หลองข้าว) จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย

1. ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)
2. ยุ้งข้าวอำเภอป่าซาง (นันทขว้าง)
3. ยุ้งข้าวอำเภอสารภี
4. ยุ้งข้าวเปลือย


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 2