สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

CENTER FOR THE PROMOTION OF ART CULTURE AND CREATIVE LANNA,CMU (ACCLCMU)

CMU Lanna Traditional House Open-Air Museum aims to be a learning resource of Lanna's cultural way of life for a sustainable and creative society.

เข้าสู่เว็บไซต์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา 10 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง ดังนี้


เรือนโบราณล้านนา จำนวน 9 หลัง ประกอบด้วย
1. เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว)
2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
6. เรือนพื้นถิ่นล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
7. เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง
8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
9. เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
10. เรือนเครื่องผูก

ยุ้งข้าวล้านนา (หลองข้าว) จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย
1. ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)
2. ยุ้งข้าวอำเภอป่าซาง (นันทขว้าง)
3. ยุ้งข้าวอำเภอสารภี
4. ยุ้งข้าวเปลือย