ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2/10/2566 17:36:19 น.