การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 17

4 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The 17th International Conference of the Thailand Econometric Society: TES2024) โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Jean TIROLE Nobel Laureate in Economics บรรยายเรื่อง "Economics for the common good" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเศรษฐมิติทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การระดมความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของนักวิชาการ นักวิจัย นักเศรษฐมิติ และนักเศรษฐศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ และ ณ ห้องประชุมเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่