บริการสืบค้นและบริการเอกสารจากเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลกด้วย WorldShare Interlibrary Loan

30 พฤศจิกายน 2564

สำนักหอสมุด

      WorldShare Interlibrary Loan บริการจัดหาและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบทความรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการโดยไม่จำกัดแค่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในประเทศเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดนานาประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำนักหอสมุดมีนโยบายสนับสนุนค่าบริการให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ทรัพยากรที่ให้บริการและค่าบริการ ดังนี้
     2.1 Journal Article: บทความในวารสาร/ฐานข้อมูล ฟรี
     2.2 Book Chapter: บทในหนังสือ ฟรี
     2.3 Book: หนังสือจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฟรี
     2.4 Book: หนังสือจากห้องสมุดในต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่าย)

3. ประเภทการใช้บริการ: เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ
4. ระยะเวลา
     4.1 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์: ประมาณ 3-7 วัน (หรือบางกรณีอาจมากกว่า 30 วัน ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของเอกสาร)
      4.2 หนังสือ

  • ยืมเล่มจริงจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของหนังสือและบริษัทขนส่งในประเทศ)

  • ยืมเล่มจริงจากห้องสมุดต่างประเทศ ประมาณ 1-2 เดือน (ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของหนังสือและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ)

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. สืบค้นเอกสารจากช่อง Worldwide Search & Request หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
2. ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account
3. เมื่อพบรายการที่ต้องการ แต่ปรากฏว่าเป็น “ห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วโลก” หรือ “other libraries worldwide” ให้คลิกที่ชื่อเรื่องของรายการนั้น
4. เลือกปุ่มสีม่วง Request Item through interlibrary loan เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอเอกสาร หรือติดต่ออีเมล interlibraryloan@cmu.ac.th
5. จากนั้นทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดหาเอกสารจากห้องสมุดในเครือข่ายทั่วโลกมาให้ฟรี

แกลลอรี่