ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

11 มกราคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล


วันที่ 11 มกราคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำบุคลากรประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดวิทยาลัยฯ ผ่านระบบซูมออนไลน์

การประกาศเจตจำนงครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
แกลลอรี่