การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Maternal and Infant Health: Issues During and Post-COVID Pandemic

3 เมษายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เครือข่าย Virtual Global Health Hub จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Maternal and Infant Health: Issues During and Post-COVID Pandemic" จัดโดย Universidade Federale do Parana ประเทศบราซิล มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ประกอบด้วย The University of Texas Health Science Center at San Antonio, U.S.A., Chiang Mai University, Thailand, University of Health Science, Turkey, Asahi University, Japan และ Universidade Federale do Parana, Brazil  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานวิชาการในนามของประเทศไทย พร้อมกันนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

แกลลอรี่