วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2023 The 3rd International Conference on Big Data Engineering and Education ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรียาบ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร. อรรณพ ธนัญชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ อาจารย์ ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย และ อาจารย์ ดร. วรวิทย์ เทพแสน อาจารย์ประจำสำนักวิชา ได้เข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2023 The 3rd International Conference on Big Data Engineering and Education (BDEE 2023) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเฉิงตูเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีเจ้าภาพร่วม (Co-Host) ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Civil Aviation Flight University of China, และ Sichuan Computer Federation ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2566 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการมาอย่างยาวนานกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู (Chengdu University) นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านโครงการวิจัยร่วม และข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม อันส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ และนักศึกษา โดยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินี้ เป็นเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้นำเสนอผลงานการวิจัยของตนเองไปยังเครือข่ายผู้ทรงวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย อ.ดร. Phillip Y Freiberg อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล ได้ร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ Implementing the emerging technology of A.I. in education, drawing on lessons learned from ICT in education และ อ.ดร.วรวรรธ ทรายใจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มช. และ อ.ดร.สมศักดิ์ จันทร์เอม อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล นำเสนอผลงานเรื่อง Exploring Contagion Effects Between Commodity and Securities Markets During the Post-COVID-19 Pandemic and the Russia-Ukraine Conflict using a Dynamic Conditional Correlation Approach.
แกลลอรี่