คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยัง Yunnan Vocational Institute of Energy Technology เมือง Qujing สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ

23 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฯ และ อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ได้เดินทางไปยัง Yunnan Vocational Institute of Energy Technology เมือง Qujing สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ เช่น Modern logistics management, New energy vehicles, Photovoltaic engineering training room, Photovoltaic engineering, numerical control และ intelligent manufacturing ทั้งนี้ Yunnan Vocational Institute of Energy Technology เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งดียวในมณฑลยูนนานที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในด้านพลังงานทางเลือก โดยเปิดการเรียนการสอนใน 8 คณะ 51 สาขาวิชา และมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ณ เดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 15,136 คน จุดเด่นของสถาบัน ได้มุ่งเน้น ให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาใช้เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
แกลลอรี่