กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention”

29 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention” โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ผู้ บริหารมูลนิธิ FOCUS ผู้แทนสถานทูตแคนนาดา (CFLI) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพื่อขจัดปัญหาการคุกคามทางเพศ หรือการละเมิดทางเพศ และความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ โดยศูนย์สตรีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ตกเป็นเหยื่อ สร้างความตระหนักต่อปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อยุติการคุกคามทางเพศ /และเพื่อหนุนเสริมความมั่นใจให้ “ผู้เห็นเหตุการณ์” สามารถหยุดเหตุการณ์การคุกคามทางเพศ ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 

ภาพ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่