อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PPCR 2023

1 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ผลงานวิจัยเรื่อง The Effects Of Combined Physical-Cognitive Training On Cognitive Function In Individuals With Mild Cognitive Impairment (Mci): A Randomized Controlled Trial ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR 2023) จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่