จุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มกราคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัตน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 6 มกราคม 2565
ณ จุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ศาลาอ่างแก้ว มช.
แกลลอรี่