การประมวลผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ของ มช.

8 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การประมวลผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่