คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมสมทบทุนและสิ่งของ บริจาคให้กับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

28 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาสัมพันธ์ คุณรณชัย ขันปัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมสมทบทุนและของจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 12,081.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหอพัก อาคารหอหญิง 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564
แกลลอรี่