มช.อันดับ 1 ของประเทศ ในสาขาวิชา Chemistry และ Psychology จากการจัดอันดับ โดย SClmago Institutions Rankings (SIR) ปี 2023

27 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023 เป็นการจัดอันดับสถาบันด้านการวิจัยทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน โดยมีตัวชี้วัด 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ด้านการวิจัย (Research Factor 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS 2.ด้านนวัตกรรม (Innovation Factor 30%) พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูล PATSTAT และ 3.ด้านสังคม (Societal Factor 20%)

        สำหรับผลการจัดอันดับภาพรวม (Overall Rank) ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยติดอันดับจำนวน 30 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับโลกทั้งหมด 4,533 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 1 ของประเทศ (1,355 ของโลก) มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 2 ของประเทศ (1,744 ของโลก) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่
313 ของเอเชีย อันดับที่ 2,681 ของโลก

        และจากการจัดอันดับตามกลุ่มสาขาวิชา (All subject areas) ทั้งหมด 19 กลุ่ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับทุกกลุ่มสาขาวิชา และได้รับการจัดอันดับ Top300 อันดับแรก จำนวน 2 สาขาวิชา คือ Dentistry อันดับ 134 ของโลก และ Veterinary อันดับ 222 ของโลก และในสาขาวิชา Psychology และ Chemistry เป็นอันดับ 1 ของประเทศ รายละเอียดการจัดอันดับสาขาวิชาทั้งหมด ดังนี้        สำหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA

ข้อมูลโดย: สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่