มช. จัด Safe Zone ช่วงวิกฤตหมอกควัน

5 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มักจะประสบปัญหาการเกิดไฟป่าส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ทุกปี จากสภาวะวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดพื้นที่ปลอดภัย Safe Zone รองรับสถานการณ์หมอกควัน มีการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นควัน PM2.5 การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter PM2.5 เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กระจายตามหน่วยงานต่างๆ

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดพื้นที่ปลอดภัย Safe Zone ส่วนกลาง ได้แก่

สำนักหอสมุด พื้นที่ Clean Air Zone ทุกพื้นที่ของสำนักหอสมุด ให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

ห้องเรียนอาคารเรียนรวม (RB) 

หอพักนักศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง study room กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 15 อาคาร 

กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30น.

ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)

       นอกจากนี้ คณะและหน่วยงานต่างๆ ยังได้จัดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ด้วย อาทิ

คณะแพทยศาสตร์ จัดพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น P.M 2.5 (Safe Zone ) สำหรับบุคลากรคณะ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ            

     1. สำนักงานฝ่ายการพยาบาล ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ   

     2. ห้องประชุม งานกุมารฯ ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ 

     3. ห้องประชุม OPD 3 ชั้น5 อาคารศรีพัฒน์ 

     4. ห้องประชุม OPD Ped ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ 

     5. ห้องประชุม OPD 6 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ 

     6. ห้องประชุม OPD 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี         

     7. ห้องประชุม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ชั้น 5 อาคารสุจิณโณ                   

     8. ชั้น 3 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ (สำหรับผู้ป่วยและญาติ)

     9. ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยฯ ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน

    10. งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติฯ คลินิกนมแม่ และ ห้อง Onedaychemo 2

    11. ห้องพักทานอาหาร ER , OPD 7

    12. ชั้น 5 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม

    13. ห้องเรียน 201,401 อาคารราชนครินทร์ 


คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
     1. ห้องเรียน ได้แก่ ห้องสสี ห้องผักเสี้ยว ห้องผักหวาน ห้องผักแว่น ห้องพุดซ้อน 1-3, พุทธชาด และพุทธรักษา
     2. คณะฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ที่มีเครื่องฟอกอากาศสำหรับให้นักศึกษาได้เข้าใช้ได้ ดังนี้
          2.1 ห้องเอื้องผึ้ง เปิดให้บริการนักศึกษาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
          2.2 ห้องเฟื้องฟ้า 1 - 3 (บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 3) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 24.00 น.
          2.3 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -016.30 น. และวันเสาร์เวลา 09.00 - 16.30 น.
     3. คณะฯ ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อทำเครื่องฟอกอากาศ แบบ DIY จำนวน 55 ตัว เพื่อนำไปติดตั้งในห้องเรียน ห้องประชุม และห้องสำนักงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หอพักพยาบาล 1 ห้องสมุดชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 4 และห้องพักอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3

คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ห้องเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโซนให้บริการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 30 ปี  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น และ ห้อง 401 และห้อง 422 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์
     1. ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ณ ห้องชั้น 2 โรงงานกล
     2. ภาควิชาชีววิทยา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารชีววิทยา 2 และ ห้อง SCB2720 (ห้องสมุดสาขาจุลชีววิทยา) ชั้น 7 อาคาร 40 ปี
     3. ภาควิชาเคมี ณ ห้องอเนกประสงค์ (CB1112) อาคารเคมี 1
     4. ภาควิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 3 อาคารคณิตศาสตร์
     5. ภาควิชาธรณีวิทยา ณ ห้องเรียนภาควิชาธรณีวิทยาทุกห้องเรียน
     6. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง CSB109 ชั้น 1
     7. ภาควิชาสถิติ ณ ห้อง ST305
     8. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ณ ห้อง IMB3302 (ห้องอ่านหนังสือ) ชั้น 3
     9. สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ
    10. ชั้น 7 อาคาร SCB 1 ทั้งชั้น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

     1. อาคาร 1 ห้อง 201-1/2 ชั้น 2
     2. อาคาร 2 ห้อง 201-1/2 ชั้น 2
     3. อาคาร 3 ห้อง 101 ชั้น 1
     4. อาคาร 4 ห้อง 301-1/2 ชั้น 3
     5. อาคาร 5 ห้อง 110 ชั้น 1
     6. อาคารสำนักงานคณะ ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชั้น 1 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องอาหารที่ต่อเติมใหม่ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ห้องวารสาร ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ห้องเรียน และห้องต่างๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ จัดพื้นที่หลบฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 2. ห้องประชุม 2 และ 3. ห้องประชุม 3 ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 และวันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.  และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ติดฟิลเตอร์แอร์และพัดลมลดค่า PM2.5 ทั้งห้องเรียนและห้องทำงานทุกห้อง 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี

คณะการสื่อสารมวลชน ณ โถงชั้น 1 โถงชั้น 3 อาคารบริหาร และห้องเอนกประสงค์ 2101 อาคารเรียนรวม เวลา 08.30 – 16.30 น.

คณะสังคมศาสตร์ 
     1. ห้องสมุดสังคมศาสตร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น
     2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น
     3. ภาควิชาภูมิศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานภาควิชา ห้องประชุมกลาง และห้องพักบัณฑิตศึกษา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
     4. ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ณ ห้องสำนักงานภาควิชา ห้องประชุมชั้น 3 (สีฟ้า) วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
     5. ภาควิชาสตรีศึกษา ณ ห้องสำนักงานภาควิชา วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องเรียนคณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดพื้นที่ "อากาศปลอดภัย safety zone" ภายในพื้นที่สาธารณะ ของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

     1. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB6 ชั้น 2 (พื้นที่ 600 ตร.ม.)

     2. ห้อง ITSC CORNER ชั้น 4 อาคาร HB7 (พื้นที่ 160 ตร.ม.)

(พื้นที่ดังกล่าว เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ในช่วงภาวะวิกฤตมลพิษจากหมอกควัน)

คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ 2 อาคาร 3 ชั้น 1 และ ห้องรับประทานอาหารบุคลากร โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ เวลา 08.00 - 22.00 น.

คณะวิจิตรศิลป์   ห้องสมุดคณะ และห้องนิทรรศการชั้น 1 คณะวิจิตรศิลป์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ทั้งอาคารเป็นพื้นที่ Safe Zone

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ณ ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ชั้น 2  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี Camt Cmu  เปิดให้บริการ วันธรรมดา ถึง20.00น.วันเสาร์-อาทิตย์ถึง 17:00 น. ค่ะ  มีแอร์และเครื่องฟอกอากาศ มีบอร์ดเกมให้เล่น มีหนังสือให้อ่าน มีห้องให้นั่งทำงานกลุ่ม

และยังมีอีกหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทำ safe zone

      นอกจากนี้ ในการป้องกันตัวเองควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 โดยควรเลือกใช้หน้ากากที่มีคุณสมบัติกรองฝุ่นขนาดเล็กตั้งแต่ 0.1 – 0.3 ไมครอน ได้แก่ หน้ากากชนิดพิเศษ N95 ซึ่งสามารถลดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ถึงร้อยละ 95 ส่วนหน้ากากอนามัยทั่วไปจะสามารถลดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ประมาณร้อยละ 40 - 50 ที่สำคัญไม่ว่าหน้ากากแบบใดต้องสวมใส่ อย่างถูกวิธี ควรใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้ามากที่สุด โดยรีดลวดให้แนบชิดกับจมูกและแก้ม แล้วดึงขอบล่างของหน้ากากให้คลุมลงไปถึงบริเวณใต้คางด้วย
แกลลอรี่