ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

21 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การสมัครขอรับทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
แกลลอรี่