อาจารย์ พยาบาล มช. รับรางวัลบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

10 มิถุนายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2564) ณ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับรางวัลดังกล่าวพิจารณาในด้านการส่งเสริมสนับสนุน สร้างสรรค์การดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ผลักดันให้มีนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จนเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติการผ่านช่องทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ไปสู่สังคม

แกลลอรี่