มช. เดินหน้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาพ นำแพลตฟอร์ม CMU i-Health ดูแลบุคลากร

8 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โดยเล็งเห็นความสำคัญด้านปัญหาสุขภาพของบุคลากร อาจด้วยสาเหตุความเครียดจากการทำงาน การปฏิบัติงานค่อนข้างหนักและอาจไม่มีเวลาดูแลสุขภาพหรือทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง จึงอาจส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร จึงเป็นที่มาของพัฒนาระบบ CMU i-Health ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy CMU เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงาน นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมถึงสามารถเตรียมตัวรองรับเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างเหมาะสมในอนาคต


CMU i-Health ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพที่ใช้ประเมินความเสี่ยงและเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพที่บุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเริ่มต้นระบบจะมี 3 แบบทดสอบ คือ 1. แบบคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ครอบครัว รวมถึงข้อมูลการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร ความเครียด การตรวจร่างกาย และพฤติกรรมอื่นๆ 2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจะวัดระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 3. แบบประเมินพฤติกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งถูกพัฒนาแบบสอบถามโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ระบบจะบอกถึงความถี่เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลใน 6 มิติได้แก่ มิติสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มิติการเคลื่อนไหวร่างกาย มิติการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ มิติความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มิติการจัดการความเครียด และเมื่อได้ทำแบบทดสอบแล้ว ระบบจะสรุปรายงานผลการคัดกรองทั้งในภาพรวมและแยกในแต่ละด้านว่าอยู่ในระดับใด พร้อมคำแนะนำ และกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย
นับเป็นกลไกการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำนวัตกรรมและระบบสารสนเทศมาสนับสนุนให้บุคลากรดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เกิดแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต สร้างสมดุลและความสุขในการทำงาน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป


#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG9

แกลลอรี่