ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเฝ้าระวังโรคจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล CM- chana

9 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเฝ้าระวังโรคจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล CM- chana โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม EOC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่