ฝึกปฏิบัติการตรวจ ATK แบบก้านยาว

1 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้บุคลากรที่สังกัด สำนักงานทุกคน ตรวจ ATK ด้วยชุดตรวจชนิดก้านยาว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรา ทองประชุม อาจารย์ ดร.สินีนาฎ ชาวตระการ และ เทคนิคการแพทย์หญิง สุกัญญา เดชยิ่ง มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการตรวจ ATK แบบก้านยาว  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. เวลา 9.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่