คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ Department of Architecture, Tunghai University ณ เมืองไทจง ไต้หวัน

1 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ Department of Architecture, Tunghai University ณ เมืองไทจง ไต้หวัน โดยมี Associate Prof. WEI TSENG, Chairman Department of Architecture ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการออกแบบและภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ภายใต้โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานในการยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นสากล และเพื่อพัฒนาแนวคิดการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงเพื่อทำความรู้จักและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย
แกลลอรี่