4 นักศึกษาสื่อสารการตลาด แมสคอม มช. ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงาน โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 37 ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

21 ธันวาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

นางสาวชลันดา พรหมเผ่า นางสาวเขมิกา ทามัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวภัทราพร สิงโตหิน และนางสาวฑิตฐิตา วีวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แมสคอม มช.) ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 37

J-MAT Next Gen เป็นหนึ่งในโครงการของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ที่ค้นหานิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดต้องการได้รับประสบการณ์จากการลงมือทำจริง ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) โดยมีวาระการทำงาน 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมนักการตลาดรุ่นเยาว์ให้มีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต ด้วยการฝึกบริหารโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ J-MAT CHIT CHAT, โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด, โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award, โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ จากสมาคมการตลาดฯ ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

J-MAT มีเครือข่ายตัวแทนนิสิต นักศึกษา นักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 36 รุ่น โดยในปี 2564 กิจกรรมการเฟ้นหานักการตลาดรุ่นเยาว์ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 37 ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Next Step to The Marketing World ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Marketing เรียนรู้การทำงานอย่าง Professional” ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 85 คน 16 สถาบัน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 244 คน 34 สถาบันทั่วประเทศสื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่