สำนักหอสมุดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ FamilySearch International ประเทศสหรัฐอเมริกา

17 มกราคม 2567

สำนักหอสมุด

     นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ FamilySearch International ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Mr. Steve G. Stevens พร้อมคณะ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์และสงวนรักษาวัสดุหายากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ณ ห้อง Living Space ชั้น 3 สำนักหอสมุด เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

     การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ FamilySearch International เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทหายาก ที่มีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้อย่างเร่งด่วน เช่น หนังสือหายาก เอกสารมรดก โสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์ล้านนาและภาคเหนือ โดย FamilySearch International ได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรที่มีคุณค่าและหาได้ยากดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะช่วยสนับสนุนในการสงวนรักษาทรัพยากรดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สงวนรักษา และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย

    FamilySearch International เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มีความพร้อมในการแปลงผันทรัพยากรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และไม่แสวงหากำไรในการดำเนินการ ทั้งสองฝ่ายจึงมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะดำเนินการแปลงผันทรัพยากรสารสนเทศประเภทหายากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สงวนรักษา และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย โดยทรัพยากรที่ทำความร่วมมือ ประกอบด้วย หนังสือหายากประเภทอนุสรณ์งานศพ และหนังสือที่เผยแพร่ในงานศพ ไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์ และอาจมีความร่วมมือด้านทรัพยากรประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

การดำเนินความร่วมมือในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

1. สำนักหอสมุดมีการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับนานาชาติ

2. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหายากได้รับการแปลงผันให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจาก FamilySearch ดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. สำนักหอสมุดจะได้รับข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานที่ทันสมัย

4. ทรัพยากรสารสนเทศหายากได้รับการอนุรักษ์และสร้างการเผยแพร่และสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่หาได้อยาก เพื่อการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย

แกลลอรี่