มช. นำระบบการทำงานออนไลน์ พร้อมสนับสนุนการทำงานWork from Home ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อเลี่ยงต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการเดินทางรวมถึงการพบปะผู้คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการใช้มาตรการ Social Distancing ได้มีการออกแนวปฏิบัติการประชุมออนไลน์ และใช้กับการประชุม กบม. และการประชุมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงออกมาตรการ Work from Home ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนงานสามารถนำไปใช้ โดยให้การทำงานแบบ Work from Home มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิบัติงานที่สถานที่ทำงาน เป็นการลดการเดินทางและการอยู่ร่วมกันของบุคลากร


ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการกำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีการมอบหมายบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามความจำเป็น จัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์หรือสั่งการได้ การปรับหรือเหลื่อมวันเวลาในการปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละส่วนงานกำหนดตารางให้ผู้ปฏิบัติงานสลับสับเปลี่ยนวันกันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน


นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทำงาน และให้มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบของการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ในการประชุม ประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้า ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ อาทิ Line, Zoom, Microsoft Team, ZOOM Meeting หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ต้องปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและวินัยของผู้ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา มีการรายงานความสำเร็จและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแนวทางที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้ทันที

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำเครื่องมือทำงานออนไลน์ การทำงานแบบ Work From Home ที่ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น สามารถขอรับคำปรึกษาและบริการ ได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827

แกลลอรี่