ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประเภทผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย เงินยืมฉุกเฉินฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

30 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ)
การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และ การยืมเงินฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่