ICDI USR สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯและชุมชน

1 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม ICDI USR (University Social Responsibility) เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมกรรมดิจิทัลและชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร

โดยในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ดำเนินกิจกรรม ICDI USR ร่วมกับทางวัดศรีสุพรรณ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยจัดโครงการระดมทุนปล่อยกู้ "เพื่อเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย" (Free Range) ด้วยการออกเหรียญดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย สำหรับการบริโภคและจัดจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ (Smart Tourism) ในการสร้าง Platform ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในชุมชนวัดนันทาราม วัดหมื่นสาร และวัดศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน ในมิติต่างๆ ที่ตรงต่อความต้องการของชุมชน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวตลาดเช้า "ถนนป้นตุ๊ก" เพื่อผลักดันการสร้างตลาดสินค้าชุมชนและโรงทาน โดยใช้ไข่ไก่ขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น การบริจาคไข่ไก่แก่วัด โรงเรียน โรงทาน สถานสงเคราะห์เด็กและคนชราในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง

โครงการทั้ง 2 นี้ ดำเนินการภายใต้โครงการจ้างงาน อว. ระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

ซึ่งเป็นอีกโครงการดีๆ ที่วิทยาลัยฯ ได้ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร การท่องเที่ยว และดิจิทัล ที่นำไปสู่การช่วยเหลือทางการเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนอีกด้วย 
แกลลอรี่