อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

13 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมหรือเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเชิงวิชาการที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ

- เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสะเต็มศึกษา เป็นทูตสะเต็มศึกษา (STEM Ambassador) ของ สสวท. และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้กับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วม 40 กิจกรรม
- เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโครงการ Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM)
- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate และโครงการ “มีดี” ระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยของสังคมไทย สนับสนุนโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนทางด้านการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในแก้ปัญหา การส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Flipped Classroom การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผลแบบ 4 มิติ
- เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ร่วม 62 กิจกรรม ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ยังมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยทางด้านการพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีแบบหายขาด มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 15 เรื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สิทธิบัตรระดับนานาชาติ 2 ฉบับ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ รวม 17 ครั้ง ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษาและส่วนรวม ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมแก่นักศึกษา และมุ่งทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

แกลลอรี่