มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

10 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) มีเป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)


ในวาระครบรอบ 55ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จะได้จัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต นักศึกษา ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน


พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.15น. โดยได้รับเกียติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ประจำปี 2562 กล่าวรายงาน


การประชุมครั้งนี้จะมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการอภิปรายในหัวข้อ The Sustainable Agenda of Thailand’s Higher Education บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ และกรอบตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมสำหรับ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย” การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน การสัญจรและระบบอัจฉริยะ การจัดการขยะ อาคารเขียว และภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานด้านความยั่งยืนรูปแบบโปสเตอร์ระดับสถาบันการศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานตัวอย่างด้านความยั่งยืนระดับสถาบันการศึกษา การเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา การศึกษาดูงานความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sunthailand.net/

แกลลอรี่