มช. เปิดให้นักศึกษากรอกแบบคำร้อง ขอรับการบรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 วันที่ 5 - 10 พ.ค. นี้

1 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับชั้น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ/หรือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสามารถกรอกแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านระบบ CMU SIS ได้ที่ http://sis.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2563


นักศึกษาสามารถขอรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ดังต่อไปนี้
• การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
• การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ)
• เงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท (ภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 2 เดือน และภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 4 เดือน)
• เงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย เดือนละ 2,000 บาท (ภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 2 เดือน และภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 4 เดือน)
• ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 5,000 บาท

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/af3fffc3-1284-471b-bef5-75d589702b6aแกลลอรี่