นักศึกษา ป.เอก ชีววิทยา วิทยา มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัย จาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

13 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         นายสิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Nitric oxide level modification on antioxidant enzyme activity, antioxidant capacity and pericarp browning of postharvest longan fruit" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 12th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB 2022) ซึ่งจัดโดย Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES) ร่วมกับ Tokai University, Biology and Bioinformatics Society (BBS) และ South China University of TechnologyTokai University, Tokyo, Japan (online) ระหว่าง วันที่ 7-10 มกราคม 2565

งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่นายสิทธิศักดิ์กำลังดำเนินการศึกษา เรื่อง “Effects of gaseous chlorine dioxide on reactive nitrogen species (RNS) metabolism of postharvest ‘Daw’ longan fruit in relation to pericarp browning” โดยมี ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร และ ผศ.ดร.อุษรา ปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมกับ อ.ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แกลลอรี่