พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

1 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากโอกาสติดเชื้อในการมีกิจกรรมร่วมกับฆราวาส ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “ในการฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับพระสงฆ์มหานิกายและธรรมยุติ ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกรูปที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน ซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่ได้จัดฉีดในครั้งนี้เป็นโควต้าของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำมาฉีดให้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกัน และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พระภิกษุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อจากการมีกิจกรรมร่วมกับฆราวาส ” พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) กล่าวว่า “พระสงฆ์ที่เข้ารับการฉีดในครั้งนี้ ได้รับรายชื่อพระภิกษุสงฆ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกดีใจที่เห็นพระสงฆ์สามเณรมีการตื่นตัวในการรับวัคซีน และเห็นความสำคัญของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น หากฆราวาสมองเห็นความสำคัญเช่นนี้ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นในสังคมของสงฆ์ ” พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง กล่าวว่า “พระสงฆ์ และสามเณรอายุ 18 ปีขึ้นไป ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และได้รับดูแลเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย รวดเร็ว เป็นอย่างมาก ขออนุโมทนาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มองเห็นความสำคัญของบุคลากรทางพระพุทธศาสนา “ ด้านพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธฺ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากการป้องกันโรคโควิด-19 ยังไม่เข้มแข็ง ฆราวาส พระสงฆ์ สามเณรยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และพระสงฆ์ยังต้องมีการติดต่อกับฆราวาส เมื่อได้รับการฉีดโควิด-19 แล้ว ภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้น แต่เมื่อมาฉีดแล้วพระสงฆ์เองก็ยังคงต้องป้องกันตัวเอง รักษาระเบียบวินัยในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จะเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศได้ ขออนุโมทนาในนามของพระสงฆ์ทั้งปวง ที่ได้รับการอุปถัมภ์อย่างดียิ่งในครั้งนี้ ”

แกลลอรี่