ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มช.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 6 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 - 6 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 6

29 เมษายน 2565

กองพัฒนานักศึกษา

แกลลอรี่