คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

14 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และผู้จัดการประสานงานทุกฝ่ายที่ดำเนินการจัดระบบการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว และดูแลผู้ที่เข้ารับวัคซีนทุกขั้นตอนได้อย่างดีเยี่ยม

แกลลอรี่