App "ก๋ำแปงเวียง"

3 มิถุนายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

App "ก๋ำแปงเวียง"    https://www.chiangmaihealth.go.th/wallofcm/
เป็น Application ที่พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะ สาธารณสุขศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สำหรับชาวเชียงใหม่ โดยใช้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ชาวต่างชาติ  ในการเชื่อมกับระบบการจัดการออกคิวการฉีดวัคซีน จนถึงบริหารศูนย์ฉีดวัคซีน

ประชาชนที่มีวันนัดของหมอพร้อมหรือ รพ.นครพิงค์ 

ปุ่มสีเขียว  สามารถตรวจสอบการลทะเบียน
ปุ่มสีน้ำเงิน การลงทะเบียนสำหรับคนไทย
ปุ่มสีฟ้า  การลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ  สำหรับชาวต่างชาติเปิดลงทะเบียน ในวันที่  3 มิถุนายน 2564 นี้


แกลลอรี่