พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 593 ทุน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

21 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา กตัญญู รู้คุณ และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีแหล่งเงินทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีจิตเมตตา บริจาคเงินทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 593 ทุน มูลค่า 12,135,800.- บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 51 ทุน ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา จำนวน 382 ทุน ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง จำนวน 60 ทุน และทุนการศึกษาประเภททุนเตรียมความพร้อมฯ สำหรับนักเรียน จำนวน 100 ทุน

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการมอบทุนฯ และกล่าวแสดงความยินดี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และมีผู้แทนนักศึกษาในแต่ละคณะ จำนวน 29 คนเข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

#CMU #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs

#CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG4 #CMUSDG10

แกลลอรี่