วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Long-Spring Education Group, Yunnan Province Preparatory College of Overseas Study, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Long-Spring Education Group, Yunnan Province Preparatory College of Overseas Study, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน Long-Spring Education Group, Yunnan Province Preparatory College of Overseas Study, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร

โดยในการเดินทางเยือนดังกล่าว ได้พบปะผู้บริหารของโรงเรียน ประกอบด้วย Mr. Wu Minglin, Vice President of Long-Spring Education Group และ Mr. Wang Lei, Executive Dean of Yunnan Province Preparatory College for Overseas Study เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการอบรมนักเรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและสามารถโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาดังกล่าว มีโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงภายใต้สังกัดของสถาบัน จำนวน 23 แห่ง ทั้งนี้ โรงเรียนภายใต้สังกัด จำนวน 15 โรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 35,000 คนทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว จะได้รับการอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
แกลลอรี่