ประกาศปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564

16 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

        ประกาศปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 เนื่องด้วยมีบุคลากรสำนักหอสมุด (พนักงานช่าง) ติดเชื้อโควิด-19

         จึงปิดพื้นที่ให้บริการเพื่อทำความสะอาดตามมาตรการควบคุมฯ ตลอดจนให้บุคลากรและผู้ใช้บริการได้สังเกตอาการ

แกลลอรี่