โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Design และ Research Workshop ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

15 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Design และ Research Workshop ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 14 กันยายน 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณาจารย์จาก Kyoto Institute of Technology และนักศึกษาจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบมากขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดเชิงตรรกะ สามารถพัฒนาประเด็นปัญหาไปสู่แนวทางแก้ไข และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Institute of Technology อีกด้วย
แกลลอรี่